تپه باستاني دوشان تعيين حريم مي شود

تپه دوشان

اين تپه که يکي از تپه هاي دوران اشکاني اسلامي است و در روستاي دوشان که به تازگي از لحاظ شهري توسعه يافته و معارضين زيادي دارد واقع شده ودرفهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده قرار گرفته است.

وي تصريح کرد: در حال حاضر جهت رفع اين مشکل هيات باستان شناسي به سر پرستي دکتر ساعد موچشي مشغول عمليات تعيين حريم در اين تپه باستاني مي باشندکه اميدواريم با تعيين حريم اين اثر مشکلات بسياري از مالکان در حريم اين تپه تاريخي رفع گردد.

Check Also

آزمون گردشگری در کرونا

برگزاری آزمون گردشگری با وجود کرونا

آزمون گردشگری با شرکت ۶۰۶۱ داوطلب برگزار شد. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی …