تضعیف مرکز فنون به بهانه خصوصی سازی


تحلیلگران صنعت هوایی معتقدند:

تضعیف مرکز فنون به بهانه خصوصی سازی

کارشناسان و تحلیلگران صنعت حمل و نقل هوایی کشور معتقدند که شرکت فرودگاه‌ها با بهانه واگذاری این مرکز به بخش خصوصی نه تنها این مرکز را ضعیف کرده است بلکه اعتباری راکه حق این مرکز است اختصاص ندادند.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …