تک خوانی بانوان اگر منجر به مفسده نشود، اشکال نداردوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:


تک خوانی بانوان اگر منجر به مفسده نشود، اشکال ندارد

اگرچه اظهار نظر اخیر داریوش پیرنیاکان عضو و سخنگوی خانه موسیقی درباره پخش صدای خانم ها حواشی زیادی داشت، اما این حواشی باعث نشد تا وزیر فرهنگ و ارشاد بر علیه اظهارات عضو خانه موسیقی موضع گیری کند، چنانکه علی جنتی درباره تکخوانی زنان گفت که اگر تک خوانی بانوان منجر به مفسده نشود، اشکال ندارد.

Check Also

هنرمندان پیشکسوت و جوان میزبان گالری‌گردان تهران

 نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی پیشکسوتان صاحب‌نام و جوانان جویای نام در پایان هفته میزبان گالری …