قیمت قبرهای تهران تعیین شدبا تصویب شورای شهر تهران


قیمت قبرهای تهران تعیین شد

قطعات به جا مانده از قدیم در بهشت زهرا بین یک تا 2 میلیون تومان و به صورت توافقی به فروش خواهد رسید. اعضای شورای شهر تهران امروز بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا را به تصویب رساندند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …