درختان قطع شده خطرناک بودند!


مجتبي عبداللهي ادامه داد: اين درختان به دليل پوسيدگي براي عابران خطرات جاني ايجاد مي کرد بنابراين در اولين فرصت قطع شدند و به زودي درختان ديگري جايگزين آنها مي شوند .
شهرداري تهران در ساليان اخير به صورت غير مجاز و مغاير با طرح تفصيلي تهران اجازه ساخت و ساز در لبه خيابان ولي عصر و محدوده پياده راه آن را داده است. شماري از کارشناسان محيط زيست در هفته گذشته ابراز نگراني کرده بودند که قطع درختان خيابان ولي عصر مقدمه ساخت و ساز بيشتر در اين تنها محور گردشگري پايتخت باشد.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …