فرودگاه‌سازی بی‌رویه، نیمه پنهان اشتباهات غیرتخصصیسازمان تخصصی؛ آدم‌های غیرتخصصی


فرودگاه‌سازی بی‌رویه، نیمه پنهان اشتباهات غیرتخصصی

مولفه‌های فرودگاه‌سازی باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی باشد؛ با برنامه‌ریزی و توجیه اقتصادی؛ کارشناسان معتتقدند فرودگاه‌سازی در شرایطی که همراه با توجیه اقتصادی نباشد نمی‌تواند سودمند باشد و منجر به توسعه صنعت حمل و نقل هوایی نمی‌شود. به گفته آنها چگونه می‌توان توقع داشت که ساخت و ساز فرودگاه موثر باشد در حالی که هنوز استراتژی مناسبی برای اداره و مدیریت فرودگاه‌ها در دست نیست.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …