تصمیم مقامات سعودی به اعمال کاهش ۲۰ درصدی زایران خانه خدا درسال آینده




تصمیم مقامات سعودی به اعمال کاهش ۲۰ درصدی زایران خانه خدا درسال آینده

طبق تصمیم مقامات سعودی تعداد زایران خانه خدا ازدیگر کشورهای مسلمان درسال پیش رو به میزان ۲۰ درصد کاهش خواهد داشت.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …