برند هواپیمایی ایران به بخش خصوصی باختبا بررسی آمار پروازهای دولتی و خصوصی انجام شد:


برند هواپیمایی ایران به بخش خصوصی باخت

با نگاهی به آمارهای پروازهای داخلی وخارجی ایران توسط بخش دولتی و خصوصی به این نتیجه می‌رسیم که وجود تحریم بر ابعاد بخش خصوصی تاثیرات کمتری داشته به شکلی که امروزه بخش خصوصی در جابجایی مسافر و کالا بر برند هواپیمایی ایران پیشی گرفته است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …