عکس امروز: مهار فيورد


اشاره: معادل فارسي فيورد در زبان فارسي “خور” است. فرهنگستان زبان فارسي در اين باره “آبدره” را نيز پيشنهاد کرده است.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …