جامعه مدنی در تلاش برای ایجاد جنبش مدنی ضد تحریمنشست خبری شورای سازمان های جامعه مدنی برگزار شد


جامعه مدنی در تلاش برای ایجاد جنبش مدنی ضد تحریم

شورای سازمان‌های جامعه مدنی ایران نشستی را با حضور خبرنگاران واصحاب رسانه با موضوع تلاش برای رفع تحریم های بین المللی و با عنوان ‘جنبش ضد تحریم ‘برگزار کرد.جنبش ضد تحریم که توسط شورای سازمان های جامعه مدنی پی ریزی شده، حرکتی برای مواجهه با تحریم های بین المللی و روشن کردن عواقب سوء تحریم ها بر زندگی روزمره شهروندان ایرانی است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …