آثار برتر جشنواره نشانه‌نوشته پيامبر اكرم(ص) به سطح شهر مي‌آيند


به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد جواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر از حمایت و مشاركت در جشنواره نشانه‌نوشته پیامبر اكرم (ص) خبر داد و گفت: از مجید مجیدی تشکر می‌کنم که مشارکت شهرداری را در این جشنواره پذیرفت. در این زمانه که هجمه به دین مبین اسلام را از هر سو شاهد هستیم و دنیا سعی می‌کند هر حرکت خشنی را به مسلمانان نسبت بدهد، ساخت فیلم پیامبر اسلام (ص) توسط مجید مجیدی بهانه‌ای شد تا ما این حرکت را ادامه دهیم.


وی افزود: ما معتقدیم در چنین حرکت‌هایی که پای زیبایی‌شناسی در میان است باید آثار آن در مكانی به ظهور برسند و چه جایی بهتر از سطح شهر، ما بنا داریم آثار منتخب جشنواره نشانه‌نوشته پیامبر اكرم (ص) را در ایستگاه‌های مترو و اتوبان‌ها نصب کنیم.


مدیرعامل سازمان زیباسازی ادامه داد: ما برای این جشنواره یك دورنما داریم و بر همین اساس نیز این جشنواره با مطالعه بسیار و با دورنمایی كلی شكل گرفته است. ما قصد داریم كه این رویداد فرهنگی و هنری ادامه داشته باشد و بر همین اساس دبیرخانه دائمی این جشنواره را تاسیس خواهیم كرد. سازمان زیباسازی در پی این است كه این جشنواره بتواند جای خود را در جهان باز كند و فكر می كنم ما در جشنواره نشانه نوشته پیامبر اكرم (ص) هرآنچه كه به لحاظ مادی و معنوی خرج كنیم در برابر سرمایه، اسلام ستیزان و هجمه‌های كه وجود دارد هیچ چیز نیست. اما ما اطمینان ویژه‌ای به اعتقاد هنرمندان‌مان داریم و با اتكا به این توانایی در برابر این هجمه خواهیم ایستاد.


 ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم (ص) ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ (ﻟﻮﮔﻮﺗﺎﯾﭗ/logotype) “ﻣﺤﻤﺪ (رﺳﻮل اﷲ)” ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ شود. این جشنواره به ریاست ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪی و به دبیری اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ برگزار می شود. اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری، ﺟﻠﯿﻞ رﺳﻮﻟﯽ، ﺣﺒﯿﺐ اﷲ ﺻﺎدﻗﯽ، ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ، ﺻﺎدق ﻗﺮه ﻣﺼﻄﻔﯽ از ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻣﺄﻣﻮن ﺳﮑﺎل از آﻣﺮﯾﮑﺎ نیز هیات داوران این رویداد هنری هستند.


علاقمندان برای حضور در این جشنواره می توانند آثار خود را به صورت ﮐﺎﻟﯿﮕﺮاﻓﯿﮏ (Calligraphic) ﯾﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎﻧﻪ/ آﯾﮑﻮﻧﯿﮏ (Iconic) ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی (ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ)/ ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ (Typographic) ﯾﺎ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﺎﻧﻪ، (ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ)/ ﻫﻨﺪ راﯾﺘﯿﻨﮓ (Handwriting) ﯾﺎ دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﺎﻧﻪ به این جشنواره ارسال كنند.


ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آزاد اﺳﺖ و كلیه هنرمندان می توانند ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻧﻮﺷﺘﻪ “ﻣﺤﻤﺪ (رﺳﻮل اﷲ)” را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ– ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرك “Mohammad” ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻃﺮاﺣﯽ كنند.


آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل به این جشنواره 26 شهریورماه و علاقمندان برای ثبت نام در این جشنواره و مشاهده فراخوان می‌توانند به سایت جشنواره به نشانی www.mohammad-institute.com مراجعه كنند.

 

Check Also

کشف یک طرح مخفی پشت «مونالیزا»

یک دانشمند به کمک دوربین‌های پیشرفته یک طراحی مخفی در لایه‌های زیرین نقاشی «مونالیزا» کشف …