گردشگری بدون طرح و قائم به فرد باقی مانده‌استبخش علمی کشور زبان باز کرد:


گردشگری بدون طرح و قائم به فرد باقی مانده‌است

جامعه علمی کشور، نبود تعامل بین بخش‌ دولتی، خصوصی و دانشگاهی، عدم حضور پررنگ در جوامع بین‌المللی، وجود تصوی منفی از ایران در ذهن جهانیان، عدم شناساندن ایران به عنوان یک مقصد امن به گردشگران، دقیقه ۹۰ عمل کردن مسئولان، نبود متخصص و… را از جمله عواملی می‌دانند که سبب شده تا گردشگری بدون طرح باقی بماند چراکه تمام امور قائم به فرد است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …