بیابان زایی به بام ایران رسیدخشکسالی و مدیریت ناصحیح در چهل سال اخیر موجب شده است


بیابان زایی به بام ایران رسید

در حالی که کارشناسان در مورد خشکسالی سی سال آینده در ایران نگران هستند، موج بیابان زایی در تمامی مناطق کشور، چشمگیر است تا جایی که بیابان زایی حتی تا بام ایران، سرزمین آب ها نیز که بارشی در حدود میانگین بارش جهانی دارد، در چهارمحال و بختیاری نیز رسیده است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …