مدیران طرحی نو دراندازندسید محمد بهشتی:


مدیران طرحی نو دراندازند


پیش از ۸ سال گذشته مدیران سازمان میراث فرهنگی، سازوکارها و الگوهای مدیریتی بسیاری برای توان‌بخشی در حوزه مدیریت این سازمان پدید آوردند؛ سازوکارهایی که به گفته سید محمد بهشتی می‌توانست در ۸ سال گذشته به جای فراموش شدن سازمان را به جلو حرکت دهند. وی معتقد است مدیران جدید بهتر است با استفاده از این سازوکارها طرحی نو دراندازند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …