ایرانگرد نیوز

کارخانه تاریخی اتحاد اصفهان به مزایده گذاشته شد!


پس از تخریب گسترده کارخانه‌های تاریخی ایران

کارخانه تاریخی اتحاد اصفهان به مزایده گذاشته شد!

کارخانه‌های تاریخی ایران فصلی از تاریخ معماری ایران را تشکیل می‌دهند که درحال‌حاضر با تخریب جدی و بی‌توجهی متولیان میراث‌فرهنگی و مالکان شخصی مواجه شده‌اند. هم‌اکنون در شهرهای ایران تعداد اندکی از این بناهای تاریخی باقی مانده است. کارخانه تاریخی اتحاد یکی از دیگر از آثاری است که پس از کارخانه تاریخی ریسباف مقدمات تخریب‌اش فراهم شده است.

خروج از نسخه موبایل