بازگشت مکنون به کميته ملي توسعه پايدار


در متن انتصاب دکتر مکنون ذکر شده است که: نظر به تجربيات و سوابق ارزنده جنابعالي، اميد است با عنايات الهي در پيشبرد اهداف سازمان در جهت حفاظت از طبيعت و موهبات خداوندي که متعلق به همه مردم است، موفق باشيد.

رضا مکنون متولد 5 دي 1323، داراي دکتراي مهندسي منابع آب از دانشگاه واشنگتن امريکا است. سوابق وي شامل عضو هيئت علمي (استاديار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)، دکتراي مهندسي منابع آب دانشگاه واشنگتن امريکا، فوق‌‏ ليسانس مهندسي محيط زيست دانشگاه ايلينويز امريکا، مهندسي راه و ساختمان دانشگاه صنعتي اميرکبير ايران، عضو هيئت علمي(کارشناس آموزشي) دانشگاه صنعتي اميرکبير، تحصيلات فوق‌‏ليسانس و دکترا، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميرکبير و سوابق مديريتي و نيز شامل رئيس دانشگاه کار، رئيس مجتمع دانشگاهي فني و مهندسي (دانشگاه خواجه نصيرطوسي)، معاون پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، قائم‌‏مقام وزير و معاون پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سرپرست کميسيون ملي يونسکو در ايران، دبير شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور، دبير هيئت امناي فرهنگستان‌هاي کشور، مشاور رئيس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، رئيس گروه مهندسي محيط زيست- دانشکده عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميرکبير، سوابق مديريتي در امور اجرايي، عضويت در مجامع علمي وتخصصي مي‌شود.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …