تک خوانی بانوان اگر منجر به مفسده نشود، اشکال نداردوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:


تک خوانی بانوان اگر منجر به مفسده نشود، اشکال ندارد

اگرچه اظهار نظر اخیر داریوش پیرنیاکان عضو و سخنگوی خانه موسیقی درباره پخش صدای خانم ها حواشی زیادی داشت، اما این حواشی باعث نشد تا وزیر فرهنگ و ارشاد بر علیه اظهارات عضو خانه موسیقی موضع گیری کند، چنانکه علی جنتی درباره تکخوانی زنان گفت که اگر تک خوانی بانوان منجر به مفسده نشود، اشکال ندارد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …