تک خوانی بانوان اگر منجر به مفسده نشود، اشکال نداردوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:


تک خوانی بانوان اگر منجر به مفسده نشود، اشکال ندارد

اگرچه اظهار نظر اخیر داریوش پیرنیاکان عضو و سخنگوی خانه موسیقی درباره پخش صدای خانم ها حواشی زیادی داشت، اما این حواشی باعث نشد تا وزیر فرهنگ و ارشاد بر علیه اظهارات عضو خانه موسیقی موضع گیری کند، چنانکه علی جنتی درباره تکخوانی زنان گفت که اگر تک خوانی بانوان منجر به مفسده نشود، اشکال ندارد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …