ایرانگرد نیوز

کارگروه ملي “کاهش آلودگي هوا” سه شنبه تشکيل مي شود

امير فاتح وحدتي د:‌ اين جلسه پيگيري همان برنامه جامع آلودگي هواي کلان شهرهاي ايران با اولويت شهر تهران است.

وي ادامه داد: اميدواريم بتوانيم در اين جلسه راهکارهاي مختلفي براي جمع بندي برنامه‌هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدتي که در گذشته براي کنترل و کاهش آلودگي هواي کلان شهرها به ويژه شهر تهران در نظر گرفته شده بود، ارائه شود.

رييس مرکز هوا و اقليم سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه شهرداري تهران قطعا در اين کارگروه حضور دارد، افزود: با ساير ارگان‌ها از جمله وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز براي حضور در اين کارگروه هماهنگي داشته‌ايم که تمام سعي خود را مي‌کنيم در اين جلسه حضور پيدا کنند.

وحدتي تاکيد کرد: در اين جلسه تمام پيشنهادات سازمان حفاظت محيط زيست که قبلا در برنامه جامع کاهش آلودگي هواي کلان شهرها آورده شده بود بررسي مي‌شود، اما مهم اجراي اين برنامه‌هاست که اميدواريم با پيگيري‌هاي اين کارگروه عملي شود.

خروج از نسخه موبایل