ایرانگرد نیوز

برنامه های نجفی در سازمان میراث فرهنگی زمان لازم دارد


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

برنامه های نجفی در سازمان میراث فرهنگی زمان لازم دارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم اگرچه می گوید پس از حضور نجفی در سازمان میراث فرهنگی تحول خاصی در این سازمان صورت نگرفته است، اما تاکید دارد برنامه های نجفی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری زمان لازم دارد و برای به ثمر نشستن آنها باید بیشتر منتظر ماند.

خروج از نسخه موبایل