ایرانگرد نیوز

معاینه فنی برای طرح ترافیک روزانه و هفتگی الزامی شد

با تصویب شورای شهر تهران:

معاینه فنی برای طرح ترافیک روزانه و هفتگی الزامی شد

 

صدور طرح‌های ترافیک روزانه و هفتگی با تصویب شورای شهر از فقط از بعد تهیه برگه معاینه فنی از مراکز معاینه فنی امکان‌پذیر خواهد شد. شورای شهر تهران امروز مصوبه الزام شهرداری تهران به کنترل هوشمند محدوده طرح ترافیک و تعیین بهای صدور مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک شهر تهران را با قید دو فوریت تصویب کرد.

خروج از نسخه موبایل