ایرانگرد نیوز

تدوین بیمه انفرادی گردشگری در گرو تعامل معاونت گردشگری و وزارت کشور

مدیر کل دفتر گردشگری داخلی:

تدوین بیمه انفرادی گردشگری در گرو تعامل معاونت گردشگری و وزارت کشور

با توجه به نظارت وزارت کشور بر گردشگران ورودی، مسئولان معاونت گردشگری از تعاملی خبر دادند که یکی از ملزومات تدوین بیمه گردشگری فردی است. در این میان انجام مطالعات و تدوین آیین نامه اجرای حرف اول را می زند.

خروج از نسخه موبایل