ایرانگرد نیوز

ذائقه سازی برای میراث ناملموس نهفته در عروسک‌های بومی

ذائقه سازی برای میراث ناملموس نهفته در عروسک‌های بومی

همواره انواع عروسک‌های پلاستیکی از کشورهای مختلف در بازارایران عرضه می‌شود و رقابت را برای عروسک‌های اصیل و دست سازکشورمان دشوار کرده است، این درحالی است که مردم بومی مناطق مختلف ساخت عروسک‌های را در دست دارند که به نوعی گویای حافظه تاریخی و میراث ناملموس کشورمان است. درک نقاط زیبایی شناسانه این عروسک‌ها نیازمند ذائقه سازی در عموم جامعه است.

خروج از نسخه موبایل