ایرانگرد نیوز

نشست شهروندی در گردشگری برگزار می شود

نشست شهروندی در گردشگری برگزار می شود

دانشگاه علم و فرهنگ بعد از برگزاری سلسله نشست های تخصصی«سفرهای نوروزی بایدها و نبایدها» در صدد برگزاری نشست هایی برای بررسی نقش شهروندی در گردشگری است.

خروج از نسخه موبایل