ایرانگرد نیوز

درآمدی بر هرمنوتیک
درآمدی بر هرمنوتیک

دکتر مسعود علیا در ده جلسه دوره‌ «درآمدی بر هرمنوتیک» را در شهر کتاب تدریس می‌کند. این دوره برای علاقه‌مندان به فلسفه و ادبیات برگزار می‌‌شود و مجالی برای آشنایی با پاره‌ای از مهم‌ترین مضامین، جریان‌ها و رویکردها در هرمنوتیک از آغاز پیدایی آن تا دوره‌ی معاصر است.

خروج از نسخه موبایل