ایرانگرد نیوز

حامیان نسخ خطی گمنام ماندند تا فرهنگ و تمدن ایران نامدار بماند

حامیان نسخ خطی گمنام ماندند تا فرهنگ و تمدن ایران نامدار بماند

سیزدهمین آیین نکوداشت حامیان نسخ خطی ایران با اشاره بر ارج نهادن به این افراد تاکید داشت، بسیاری از افرادی که از گذشته تاکنون در زمینه نسخ خطی تلاش کرده اند ممکن است گمنام باشند و کسی آنها را نشناسد، در حالی که همین افراد باعث شدند تا فرهنگ و تمدن این کشور باقی بماند و به ما برسد.

خروج از نسخه موبایل