تراز آبي درياچه اروميه کاهش يافت


سيدقريشي در گفت‌وگو با خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اروميه، افزود: هميشه در ابتدا اين سوال مطرح مي‌شود که چه راهکارهايي براي انتقال آب به درياچه ارائه شده است در صورتي که در شرايط فعلي حتي اگر آب درياچه به ميزان سابق بازگردد اگر فکري براي استفاده بيش از حد از حق‌آبه درياچه و وضعيت کشاورزي منطقه صورت نگيرد باز هم با مشکل خشک شدن مواجه خواهيم شد بنابراين براي حل اين مساله بايد به دنبال اجراي راهکارهاي مناسب باشيم.

وي ادامه داد: خارج کردن کشاورزي از حالت سنتي به مکانيزه تاثير بسيار زيادي در حل مشکل دارد ولي اين تمام مساله نيست و توجه به نوع محصولات کشت شده هم موثر است، براي مثال در سالهاي اخير با توجه به وجود خشکسالي هاي اخير، کشاورزي استان دچار هيچ مشکلي نشده است و حتي محصولي مانند چغندر قند که نسبت به ساير محصولات نيازمند آب بيشتري است افزايش يافته است همه اين ها نمونه هايي از سوء مديريت در منابع آبي حوزه آبخيز درياچه مي‌باشند.

وي تصريح کرد: برنامه خشکسالي براي چهار سطح در نظر گرفته شده که عبارت است از تعيين اولويت هاي مصرف آب، تعريف آستانه هاي سطوح خشکسالي و تعريف اقدامات مقابله با خشکسالي؛ در اين برنامه با توجه به هر سطح از خشکسالي اقدامات مقتضي در نظر گرفته شده مثلا اگر خشکسالي سطح چهار اتفاق بيفتد حذف کامل زراعت به عنوان راه حل پيش بيني شده است. در شرايط فعلي عملياتي‌ترين راه کار براي کنترل مصرف اب کشاورزي در زمان خشکسالي، “کم آبياري” و “کاهش سطح اراضي” مي باشد.

کارشناس اداره کل محيط زيست آذربايجان غربي در پاسخ به برخي از اخبار منتشر شده در رسانه ها، مبني بر بارش ابرهاي بارور شده در استان هاي همجوار، اذعان کرد: بارور کردن ابرها و افزايش بارندگي در کاهش اثرات خشکسالي موثر خواهد بود، اين اقدام تا به حال 9 بار به صورت آزمايشي صورت گرفته و مرکز ملي باروري هنوز نتايج آن را منتشر نکرده است.

وي همچنين با بيان اينکه، بارندگي در سال آبي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است، اظهار کرد: متاسفانه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته شاهد کاهش ميزان آب ورودي به درياچه اروميه بوده ايم؛ حق آبه سالانه اين درياچه ??? ميليارد متر مکعب است و اين بارش ها تاثير چنداني ايجاد نمي کند چرا که ميزان تبخير از ميزان آب ورودي به درياچه بيشتر است.

وي با بيان اينکه، تراز متوسط آب اين درياچه اروميه 1275.1 متر از سطح دريا و مساحت متوسط آن بالغ بر 5300 کيلومتر مربع ثبت شده است، گفت: ولي هم اکنون تراز آن به کمتر از 1270.84 متر از سطح دريا و مساحت آن به حدود 2500 کيلومتر مربع کاهش يافته است. از سوي ديگر شوري آب درياچه اروميه نيز در حال حاضر به وضعيت فوق اشباع يعني بيش از350 تا 400 گرم در ليتر رسيده است که در شرايط عادي اين رقم بين 180 تا 220 گرم در ليتر مي باشد.

سيدقريشي در رابطه با پيشروي نمک و پيامدهاي احتمالي آن افزود: وقتي يک اکوسيستم نابود مي شود تاثيرات سوء آن بر روي زندگي انسان اجتناب ناپذير است؛ درياچه اروميه هم از اين قاعده مستثني نيست و ادامه روند فعلي در مناطقي که فرسايش وجود دارد مي تواند به حرکت در آمدن نمک ها منجر شود که اثرات مخربي بر محيط زيست و زندگي مردم اين منطقه خواهد داشت.

اين کارشناس مسئول زيستگاه هاي آبي خاطرنشان کرد: با اجراي دقيق برنامه مديريت ريسک خشکسالي حوضه آبخيز درياچه اروميه مي توان از خشک شدن آن جلوگيري کرد.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …