ایرانگرد نیوز

مرمت نسخه خطی مربوط به سال 859 هجری قمری در آرشیو ملی ایران

مرمت نسخه خطی مربوط به سال 859 هجری قمری در آرشیو ملی ایران

یک جلد نسخه خطی با عنوان ‘قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ‘ مربوط به سال 859 هجری قمری توسط کارشناسان مرمت سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرمت و بازسازی شد.

خروج از نسخه موبایل