صبوری بخش خصوصی تا آمدن دولت روحانی و کم بود تسهیلات در فرودگاه امامگردشگری در هفته‌ای که گذشت؛


صبوری بخش خصوصی تا آمدن دولت روحانی و کم بود تسهیلات در فرودگاه امام

مسکوت ماندن امور تصدی‌گری‌ها و استانداردسازی هتل‌ها توسط بخش خصوصی تا آمدن دولت روحانی، کم بود تسهیلات و نارضایتی مسافران از فرودگاه امام خمینی، ارسال 80 تن دارو و تجهیزات به عربستان برای حاجی‌ها با وجود مشکلات دارویی داخل کشور، کاهش 40 درصدی مسافران مشهد در ماه رمضان، واگذاری دارالفنون هوایی به بخش خصوصی از جمله اخبار گردشگری در هفته گذشته بودند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …