بازار سفر مسلمانان از میانگین جهانی سفر پیشی می‌گیردنگاهی به گردشگری ماه رمضان و آثار آن بر بازارسفرهای جهانی:


بازار سفر مسلمانان از میانگین جهانی سفر پیشی می‌گیرد

همزمان با افزایش امکانات سفر ویژه مسافران مسلمان و رشد گرایش مسلمانان به سفر؛ به ویژه در ماه رمضان، آمارهای جهانی حکایت از رشد سریع این بازار تا سال 2020 و پیشی گرفتن آن از بازارهای سفر جهانی دارد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …