ایرانگرد نیوز

پیشنهاد ایران به یونسکو درباره چوگان

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی خبر داد:

پیشنهاد ایران به یونسکو درباره چوگان

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی از پیشنهاد جدید ایران به سازمان یونسکو خبر داد. پیشنهاد هم این است که میراث ناملموس نباید به نام یک کشور ثبت شود و این اقدام درستی نیست.

خروج از نسخه موبایل