طبق ارزیابی‎های نهایی المپیک لندن برای بریتانیا سودآور بودباوجود همه بدبینی‎ها و مخالفت‎ها


طبق ارزیابی‎های نهایی المپیک لندن برای بریتانیا سودآور بود

با جذب 31.1 میلیون گردشگرطی سال گذشته و درجریان برگزاری مسابقات المپیک موفق شد میزان گمردشگر جذب شده را نسبت به سال 2011 یک درصد افزایش دهد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …