تعهد رعايت ضوابط زيست‌محيطي

دکتر سعيد متصدي ، با اشاره به اين که بررسي گزارشات ارزيابي زيست‌محيطي طي سال‌هاي گذشته فرآيند خاصي نداشته است افزود: همين امر موجب مي‌شد که بعضا يا گزارشات ارزيابي زيست‌محيطي فرماليته باشند و يا آن که مجريان طرح‌ها الزامات داخل گزارشات ارزيابي را رعايت نکنند که همين امر ضمن تخريب جبران‌ناپذير عرصه‌هاي طبيعي موجب تشکيل پرونده‌هاي قضايي و توقف فعاليت آنها مي‌شد.

وي با اشاره به اين که يکي از دستورکارهاي مهم معاونت انساني سازمان حفاظت محيط زيست در دوره جديد بازنگري فرآيند بررسي گزارشات ارزيابي زيست‌محيطي بود تصريح کرد: بر اين اساس با مشارکت اساتيد و متخصصان ارزيابي زيست‌محيطي اين فرآيند بازنگري شد.

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست افزود: بر اين اساس توانمندسازي استانها، تقويت مشارکت مردمي در فرآيند ارزيابي اثرات زيست‌محيطي، تخصص‌گرايي و حضور متخصصان و اساتيد دانشگاهي در بررسي اثرات ارزيابي زيست‌محيطي، اخذ نظر مسوولان و دستگاه‌هاي استاني و ملي در خصوص گزارش ارايه شده، انجام پايش‌هاي مربوط به مراحل اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي بر اساس گزارشات ارزيابي، تعهد دستگاه‌هاي اجرايي و مجريان طرح‌ها به اجراي کامل گزارشات تاييد شده و … از مزيت‌هاي اصلي فرآيند جديد بررسي گزارشات ارزيابي زيست‌محيطي است.

وي با تاکيد بر اين که در آينده نزديک اين فرآيند به صورت الکترونيکي انجام خواهد شد تا هم مردم و هم مجريان طرح‌هاي توسعه‌اي کشور از روند اجراي بررسي گزارشات ارزيابي و نحوه اجراي آن مطلع شوند، افزود: بدين ترتيب مردم محلي هم از جزئيات اجراي پروژه در منطقه خود مطلع مي‌شوند و در صورت هرگونه تخلف مجري مي‌توانند سريعا مراتب را به اداره کل محيط زيست استان خود اطلاع دهند.

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در عين حال از انجام ارزيابي استراتژيک زيست‌محيطي براي نخستين بار در کشور خبر داد و گفت: با استقرار نظام جديد ارزيابي گزارشات زيست‌محيطي، براي نخستين بار در کشور ارزيابي استراتژيک زيست‌محيطي پروژه‌هاي بزرگ به منظور هدايت سيستم‌هاي توسعه‌اي مطابق نيازهاي منطقه‌اي نيز اجرايي خواهد شد و بدين ترتيب به طور مثال براي صدور مجوز احداث يک سد جديد ، اثرات آن بر روي اکوسيستم منطقه در کنار برنامه‌هاي توسعه‌اي در آن منطقه با هم مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

وي در خصوص فرآيند جديد بررسي گزارشات ارزيابي زيست‌محيطي در کشور گفت: مجري طرح ابتدا گزارش خود را توسط مشاور ذيصلاح به اداره کل محيط زيست استان مربوطه ارسال مي‌کند و در آنجا گزارش پس از بررسي بر اساس ضوابط و الگوي ارزيابي محيط زيستي در کميته فني بررسي گزارشات ارزيابي استاني که با مشارکت دستگاه‌هاي ذيربط، نهادهاي محلي، نماينده تشکل‌هاي زيست‌محيطي و 2 نفر از متخصصان دانشگاهي تشکيل شده است مورد بررسي قرار مي‌گيرد و پس از آن کميته فني استاني با ارائه مستندات نظر خود را به سازمان محيط زيست به همراه گزارش مربوطه ارسال مي‌کند.

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: در مرحله بعدي گزارش در کارگروه تخصصي کارشناسي دفتر ارزيابي سازمان محيط زيست بررسي و نتايج به کميته فني و نظارتي و پس از آن به کميته مشورتي ارزيابي زيست محيطي که با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي، نماينده تشکل‌هاي زيست‌محيطي و اساتيد دانشگاهي در سازمان حفاظت محيط زيست تشکيل شده است ارايه مي‌شود و در نهايت موضوع در صورت تاييد در کارگروه 3 نفره موضوع ماده 2 آيين نامه ارزيابي طرح مي‌شود.

وي با اشاره به اين که در هر مرحله که گزارش مورد تاييد قرار نگيرد و يا نياز به اصلاح داشته باشد گزارش به مجري بازگردانده مي‌شود، به ايسنا گفت: در عين حال در صورت موافقت نهايي با گزارش، مراتب به اداره کل مربوطه جهت صدور مجوز ابلاغ مي‌شود و در صورت موافقت مشروط نيز نسبت به اخذ تعهد الزامات اجرايي از مجري طرح و دستگاه اجرايي مسئول اقدام مي‌شود.

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين که پس از موافقت با صدور مجوز به اداره کل مربوطه موضوع وارد مرحله پايش مي‌شود، افزود: در اين مرحله ايجاد واحد HSE توسط مجري، ارائه گزارش خوداظهاري در پايش توسط مجري طرح به اداره کل، بررسي گزارش خوداظهاري در پايش توسط اداره کل جهت تطبيق با الزامات و تعهدات نيز توسط اداره کل محيط زيست استان مربوطه کنترل و بررسي مي‌شود و در صورت عدم مغايرت نسبت به صدور مجوز نهايي براي بهره‌برداري و در صورت مغايرت و تاييد مغايرت توسط کارگروه بازنگري، نظارت بر پايش و بررسي مغايرت‌ها نسبت به لغو مجوز ارزيابي و پيگيري قانوني اقدام مي‌شود.

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين که پيش از اين بعضا مجريان دستگاه‌هاي اجرايي پس از آغاز عمليات اجرايي و يا در حين انجام کار نسبت به ارايه گزارش ارزيابي زيست‌محيطي اقدام مي‌کردند تاکيد کرد: برابر دستورالعمل جديد صادره هر گونه بررسي گزارش ارزيابي پس از شروع عمليات اجرايي طرح يا پروژه ممنوع است و ادارات کل موظفند مطابق قوانين و مقررات برخورد قانوني لازم را بعمل آورند.

وي ابراز اميدواري کرد که تغييرات جديدي که در شيوه بررسي گزارشات ارزيابي زيست‌محيطي صورت گرفته است ضمن مشارکت جوامع محلي و کارشناسان مربوطه مانع از تخريب و مشکلات زيست‌محيطي که پيشتر ايجاد مي‌شد، شود.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …