تخريب يک ميليون هکتار از جنگل‌هاي زاگرس

به گزارش ایرانگرد نیوز، فرهنگ قصرياني مدير کل دفتر زيستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست در سمينار ملي ” رويکرد همسو سازي در حفظ تنوع زيستي و سازو کارهاي استقرار آن در طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه ” که پيش از ظهر امروز با حضور مديران ارشد سازمان‌هاي دولتي،‌ معاونين سازمان حفاظت محيط زيست، مديران پروژه بين المللي، ‌نمايندگان سازمان‌هاي بين المللي و کارشناسان طرح زاگرس برگزار شد، با اشاره به اينکه بحث زاگرس در کشور موضوع ملي است، گفت: به عقيده بسياري از انديشمندان و محققين، زاگرس منطقه‌اي است که به دليل توپوگرافي و تنوع اقليمي و گونه زايي در منطقه، تنوع گونه‌اي ويژه‌اي دارد.

مدير کل دفتر زيستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست به فعاليت‌هاي کشاورزي، دامداري، استفاده از جنگل‌هاي بلوط در تهيه غذا و فرآورده‌هاي فرعي در زير اشکوب جنگل‌هاي زاگرس اشاره کرد و افزود: در اين منطقه کمپلکس پيچيده‌اي که با شيوه‌هاي زندگي روستايي و عشايري پيوند خورده است؛ مشاهده مي‌شود که اين موضوع اهميت فوق العاده دارد.

تعامل دستگاه‌هاي مسئول در حفظ تنوع زيستي زاگرس

مدير کل دفتر زيستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست با تأکيد بر اينکه بدون همکاري ساير دستگاه‌ها همسوسازي در حفظ تنوع زيستي واستقرار آن در برنامه‌هاي توسعه صورت نمي‌گيرد، اظهار داشت: بهره برداري پايدار از منابع زيستي تنها توسط سازمان حفاظت محيط زيست انجام نمي‌شود بلکه نمايندگان همه دستگاه‌هاي ذيربط که در حفظ تنوع زيستي نقش دارد،‌ براي اجراي طرح همسوسازي در حفظ تنوع زيستي بايد همکاري کنند.

وجود فرسايش ژنتيکي در منطقه زاگرس

وي با اعلام اينکه در منطقه زاگرس دچار فرسايش ژنتيکي هستيم و روزانه گونه‌هاي اين منطقه را از دست مي‌دهيم، تأکيد کرد: بهره برداري‌ها در اين منطقه بايد همگام با تنوع زيستي باشد.

فرهنگ قصرياني در ادامه به معضل گرد و غبار در منطقه زاگرس اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش‌هايي از جنگل‌هاي زاگرس ديگر عملاً فتوسنتز وجود ندارد و لايه گرد و غبار روي گياهان پوشانده است که بايد اين موضوع مديريت شود.

اين گزارش مي‌افزايد،‌ شيرين ابوالقاسمي مدير پروژه حفاظت از زاگرس مرکزي در اين سمينار با اعلام اينکه شاهد روند از دست رفتن جنگل‌هاي زاگرس هستيم،‌ گفت: ذينفعان کليدي منطقه زاگرس شاهد از دست رفتن مراتع، منابع ‌آب،‌تنوع اقليمي در اين منطقه هستند.

تخريب يک ميليون هکتار از جنگل‌هاي زاگرس در چهار سال گذشته

وي با اعلام اينکه در چهار سال گذشته يک ميليون هکتار از جنگل‌هاي زاگرس تخريب شده است، اظهار داشت: کل مساحت جنگل‌هاي زاگرس ده ميليون هکتار است که در ظرف مدت کوتاهي 1.10 از رويشگاه زاگرس از دست رفته است.

شيرين ابوالقاسمي همچنين اعلام کرد: اگر روند تخريب در جنگلهاي زاگرس ادامه پيدا کند، در پنج سال آينده بياباني جز زاگرس را نخواهيم داشت.

مدير پروژه حفاظت از زاگرس مرکزي يکي از اهداف مهم پروژه حفاظت از زاگرس مرکزي را ايجاد رويکرد نوين و خط مشي کلي در مديريت منابع با حساس شدن دستگاه‌هاي مسئول نسبت به از دست رفتن منابع زيستي عنوان کرد و گفت: بايد ساز و کارهاي حفظ تنوع زيستي در منطقه زاگرس در سطح ملي، تصميم گيران و سياست‌گذاران ايجاد شود و ارتباط با شوراي برنامه ريزي استان‌ها برقرار شود تا اين ساز و کار هاي در روي زمين اجرا شود.

وي با بيان اينکه در 8 سال گذشته ارتباط دوسويه‌اي بين استانداري و کميته‌هاي برنامه‌ريزي استان‌ها که توسط فرمانداران هدايت مي شود، برقرار شده است،گفت: طرح‌هاي مطالعاتي براي اجرا در منطقه زاگرس نيازمند هم انديشي و همفکري دستگاه‌هاي مسئول به ويژه وزارت کشور است.

شيرين ابوالقاسمي با تاکيد بر اينکه با رويکرد مشارکت جوامع محلي در موضوع معيشت هاي ناپايدار بايد با معيشت هاي پايدار جايگزين شود،گفت: مشارکت مستقيم مردم در مديريت منابع زيستي وجود ندارد و مردم بايد در منافع حفاظت از تنوع زيستي سهيم شوند.

سند آمايش سرزمين در منطقه زاگرس تدوين مي‌شود

مدير پروژه حفاظت از زاگرس مرکزي با اعلام اينکه سند آمايش سرزمين در منطقه زاگرس وجود ندارد، گفت: در سطح پايلوت تدوين سند آمايش آغاز شده است که منجر به ايجاد ساز و کار ها و ابزار‌هاي مديريتي براي همه دستگاه‌هاي مسئول در حفظ تنوع زيستي زاگرس مي‌شود.

ابوالقاسمي با تأکيد بر اينکه بايد دستور العمل‌هاي پايش و ارزيابي منابع زيستي که همسو با تفکر تنوع زيستي است بايد تدوين شود، گفت: تهيه الگوي بهره برداري پايدار حفظ تنوع زيستي نيز بايد در دستور کار قرار گيرد.

وي با بيان اينکه ارزيابي توان اکولوژيک و نقشه کاربري اراضي در محدوده پايلوت بايد انجام شود، گفت: عوامل تهديد محدوده زاگرس شناسايي شده است.

شاخص هاي تنوع زيستي در جهان روند منفي دارد و فشار بر تنوع زيستي افزايش يافته است

بنابر اين گزارش، علي نظري دوست مدير طرح‌هاي توسعه‌اي انرژي و محيط زيست برنامه عمران ملل متحد در تهران با اعلام اينکه اهداف کنوانسيون تنوع زيستي تا سال 2010 تحقق نيافته است، گفت: هيچ يک از دولت‌ها ادعاي موفقيت در شاخص‌هاي تنوع زيستي نداشته‌اند و تمام اين شاخص‌ها روند منفي داشته است.

وي با بيان اينکه روند فشار مستقيم بر تنوع زيستي در دنيا همچنان ادامه دارد، ‌افزود: فشار بر تنوع زيستي جهان افزايش يافته است اين درحالي است که واکنش‌ها و اقدامات اصلاحي ارتقا پيدا کرده است و همچنان وضعيت منفي را در موضوع تنوع زيستي داريم.

نظري دوست با اشاره به اينکه متاسفانه تمامي شاخص هاي ليست قرمز براي گروه هاي تنوع زيستي کاهش يافته است، گفت: روند فشار و تخريب زيستگاه‌ها در سطح جهاني مشاهده مي‌شوند به‌گونه‌اي که در يک دوره 20-10 ساله وسعت زيستگاه‌ها در سطح دنيا به صفر مي‌رسد.

وي ياد آور شد: زيستگاه‌هاي تالابي، ‌مرجاني، ‌علفزارهايي گرمسيري و يخ‌هاي قطبي در دنيا روبه تخريب است.

مدير طرح‌هاي توسعه‌اي انرژي و محيط زيست برنامه عمران ملل متحد در تهران با اعلام اينکه وسعت مناطق حفاظت شده در سطح جهان از سال 1970 تا سال 2010 افزايش يافته است، گفت: اين درحالي است که همچنان تنوع زيستي در جهان در معرض تهديد است و مدل هاي حفاظتي پاسخگوي اهداف تنوع زيستي جهان نيست.

نظري دوست با بيان اينکه موضوع همسوسازي تنوع زيستي در دنيا و ايران در حال مطرح شدن است،‌ گفت: کشاورزي،‌ آبزي پروري،‌توسعه کالبدي ،‌گردشگري و صنايع و معادن از چالش‌ها و تهديدات عمده تنوع زيستي در دنيا محسوب مي‌شود.

وي با تأکيد بر اينکه رويکرد سنتي نسبت به تنوع زيستي باعث فشار بيشتر بر تنوع زيستي در جهان شده است، گفت: در مدل همسو سازي حفاظت از تنوع زيستي، ‌تنوع زيستي بخشي از مدل توسعه است و تلاش مي‌شود توسعه با حفظ تنوع زيستي منطبق شود.

مدير طرح‌هاي توسعه‌اي انرژي و محيط زيست برنامه عمران ملل متحد در تهران، همکاري، تغييرات ساختاري و قانوني،‌ هماهنگي فرابخشي، ادبيات مشترک و نقش سازمان هاي راهبر و تسهيل‌گر را از الزامات پياده سازي مدل همسو سازي تنوع زيستي بر اساس استانداردهاي جهاني خواند و گفت: در خروجي اين مدل بايد نظام حکمراني توسعه، نظام سياستگزاري، ‌نظام طرح‌ريزي و حسابرسي،‌نظام ظرفيت سازماني،‌نظام سرمايه گذاري و اقتصادي،‌ نظام رفتاري،‌ نظام ارتقاي مديريت تنوع زيستي و اثرات نهايي بر تنوع زيستي بايد بر اساس حفظ تنوع زيستي متحول شود.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …