ایرانگرد نیوز

درختان ولیعصر به دلیل پوسیدگی قطع شده اندرئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:


درختان ولیعصر به دلیل پوسیدگی قطع شده اند

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به نقل از مسئولان شهرداری تهران می گوید قطع تعدادی از درختان خیابان ولیعصر به دلیل خشک شدن آنها بوده و این کار برای جلوگری از وارد شدن خسارت های مالی و جانی صورت گرفته است.

خروج از نسخه موبایل