هزار میلیارد تومان فاقد سند نیست،‌ انحراف از بودجه استچمران در واکنش به اتهام وجود هزینه فاقد سند در شهرداری


هزار میلیارد تومان فاقد سند نیست،‌ انحراف از بودجه است

رئیس شورای شهر تهران همچنان اصرار دارد که شهرداری هزینه فاقد سند ندارد بلکه آن هزار میلیارد تومانی که حسن بیادی پیش‌تر به عنوان هزینه فاقد سند مطرح کرده‌ بود در واقع «انحراف از برنامه» است. مهدی چمران می‌گوید این هزینه‌ها سند دارند اما از برنامه منحرف شده‌اند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …