صلح و دوستی میان دولت‌های حاشیه خلیج فارس در هزاره سومآخرین یافته‌های استاد دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد


صلح و دوستی میان دولت‌های حاشیه خلیج فارس در هزاره سوم

در هزاره سوم روابط میان دولت‌های حاشیه خلیج فارس براساس «تجارت» و «مبادله کالا» بود و صلح و دوستی میانشان برقرار». این را آخرین یافته‌های باستان شناسی ‌نشان می‌دهد. استاد دانشگاه هاروارد با تکیه بر همین یافته ها، آرزو می کند که همواره این صلح در کرانه های جنوبی ایران و خلیج فارس برقرار باشد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …