باستان‌شناسی در کُماسازمان تخصصی؛ آدم‌های غیرتخصصی


باستان‌شناسی در کُما

میراث فرهنگی و موزه ملی ایران در هشت سال گذشته غیرتخصصی‌ترین و ضعیفترین مدیریت‌های ممکن را تجربه کردند. این درحالی است که ادغام گردشگری و میراث‌فرهنگی توانست روزنه‌های تفکر مادی‌گرایانه را در سازمان علمی و پژوهشی میراث فرهنگی باز کند و به‌بخش‌هایی چون باستان‌شناسی نفوذ کند. این اتفاق در طی ۸ سال شائبه‌های بسیاری را در پژوهش‌ها، گزارش‌ها و مسائل مالی باستان‌شناسی بوجود آورد، به نحوی که باستان‌شناسی را به کما برد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …