اهمال در بازنگری قوانین حفظ آثار وبناهای تاریخی تا کی؟قوانین باید بازنگری شود


اهمال در بازنگری قوانین حفظ آثار وبناهای تاریخی تا کی؟

از سال‌هایی که قوانین میراث فرهنگی تصویب شده تا امروز زمان بسیاری گذشته است. در طی این مدت اما بازنگری اساسی در زمینه قوانین حفظ آثار و بناهای تاریخی انجام نشده و همین ضعف هم باعث از بین رفتن بسیاری از آثار تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان شده است. کارشناسان میراث فرهنگی یکی از ضرورت‌های حفظ آثار را اقدام در زمینه اصلاح قوانین میراث فرهنگی می دانند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …