موزه مکتب کمال‌الملک، ‌موزه‌ای موقت که برای دوسال فعال استمعاون امور موزه‌های اداره کل فرهنگی دانشگاه تهران در گفت و گو با CHN‌عنوان کرد:


موزه مکتب کمال‌الملک، ‌موزه‌ای موقت که برای دوسال فعال است

باغ نگارستان از آن دست باغ‌هایی است با وجود دارا بودن شماره ۲۰۸۲ در فهرست میراث ملی ایران، سالها درش به روی مخاطبان بسته ‌بود. اما این باغ با گشایش موزه مکتب کمال‌الملک در صدد گشودن روزنه‌هایی نو به روی کارنامه کاری خود برآمده؛ موزه‌ای که بیم آن می‌رود که تنها دو سال بتواند پا برجا بماند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …