ایرانگرد نیوز

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از سوی دولت تشکیل شد

یکپارچه سازی خدمات رسانی به گردشگران؛

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از سوی دولت تشکیل شد

با موافقت دولت و به منظور سازماندهی و نظارت خدمات سفر در سطح کشور، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر مرکب از چند دستگاه اجرایی تشکیل می شود.

خروج از نسخه موبایل