برند هواپیمایی ایران به بخش خصوصی باختبا بررسی آمار پروازهای دولتی و خصوصی انجام شد:


برند هواپیمایی ایران به بخش خصوصی باخت

با نگاهی به آمارهای پروازهای داخلی وخارجی ایران توسط بخش دولتی و خصوصی به این نتیجه می‌رسیم که وجود تحریم بر ابعاد بخش خصوصی تاثیرات کمتری داشته به شکلی که امروزه بخش خصوصی در جابجایی مسافر و کالا بر برند هواپیمایی ایران پیشی گرفته است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …