عکس امروز: مهار فيورد


اشاره: معادل فارسي فيورد در زبان فارسي “خور” است. فرهنگستان زبان فارسي در اين باره “آبدره” را نيز پيشنهاد کرده است.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …