آموزش زیست محیطی دانش آموزان عشایر

این طرح منجر به آموزش بیش از سیصد نفر از دانش آموزان عشایر منطقه شیمبار در قالب بیش از ده مدرسه ابتدایی گردیده است که از میان دانش آموزان آموزش دیده بیش از 150 نفر به عنوان محیط یار عشایر انتخاب و ملبس به پوشش و کارت محیط یاری شدند.
منطقه شیمبار یکی از مناظق حفاظت شده و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است و دارای ارزش های اکولوژیکی منحصر به فردی می باشد، لذا آموزش دانش آموزان مقطع ابتدایی این منطقه در نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی و حفظ ارزش های اکوسیستم و در نهایت بقای منطقه و زیستمندان آن بسیار حائض اهمیت است. دانش آموزان ضمن آشنایی با تشکیلات محیط زیست، با مفاهیم کلی محیط زیست، مناطق حفاظت شده،ارزش منابع، آلودگی های آب، خاک و هوا، تخریب و نقش بومیان در حفاظت زیست بوم ها آشنا شدند.

 

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …