مديريت نمونه “آب” در مجتمع مس سرچشمه


به گزارش ایرانگرد نیوز طبق اين برنامه حداکثر استفاده از آب برگشتي صورت گرفته و مصرف آب تازه به کمترين حد ممکن مي رسد. بر اين مبنا چرخه آب در مجتمع مس سرچشمه کاملا بسته مي شود و هيچ آب آلوده اي وارد محيط اطراف نخواهد شد.
هم اکنون مصرف آب تازه براي توليد مس در اين مجتمع حدود 50 درصد کاهش يافته است. شايان ذکر است که توليد هر تن مس کاتدي نيازمند مصرف 120 متر مکعب آب است و به طور کلي کارخانه هاي مس در جهان از جمله صنايعي به شمار مي روند که نياز گسترده اي به مصرف آب دارند. سرمايه گذاري گسترده در جهت کاهش مصرف آب در مجتمع مس سرچشمه از اين نظر گام بلندي براي افزودن اين مجتمع به صنايع سبز کشور به شمار مي رود.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …