ایرانگرد نیوز

آخرین وفادار مکتب مشایی از سازمان میراث فرهنگی رفت

252

نجفی کار خود را در سازمان میراث فرهنگی آغاز کرد

آخرین وفادار مکتب مشایی از سازمان میراث فرهنگی رفت

مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان میراث فرهنگی در سازمان میراث فرهنگی در حال برگزار شدن است. محمد شریف ملک زاده، ششمین رییس سازمان میراث فرهنگی دولت نهم و دهم بود که اکنون با آمدن مدیریت جدید از مسند ریاست این سازمان خداحافظی می‌کند.

خروج از نسخه موبایل