قاليباف پيشنهاد روحاني را رد کرد


چند روز پيش بود که به دفتر قاليباف اطلاع دادند آقاي رئيس‌جمهور تمايل دارد که ايشان را ملاقات کنند و براي همين وقت ملاقاتي تنظيم شد. مي‌شود درک کرد براي مردي که تمام عمر سياسي خود را صرف رسيدن به آرزوي رياست‌جمهوري کرده خيلي سخت باشد که به دفتر رقيب خود در پاستور وارد شود.

به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي قاليباف اخلاق ديپلماتيک را رعايت کرد و راهي دفتر رئيس‌جمهور شد. احتمالا همينطور که به سمت کاخ رياست‌ جمهوري مي‌رفته پيش خودش گزينه‌هايي که قرار است مطرح شوند را مرور کرده است اما محمدباقر قاليباف کسي نيست که زير دست رقيبان خود کار کند. بنابراين وقتي حسن روحاني روبرويش نشست و به او پيشنهاد کرد رياست سازمان محيط زيست را بپذيرد مودبانه آن را رد کرد و دوباره به سمت دفتر کارش برگشت تا با همراهان خود در شورا زمينه تکيه‌ دادن سه‌باره بر صندلي شهرداري را آماده کند.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …