ضرورت تبدیل مرکز آموزش عالی سازمان به دانشگاه میراث فرهنگیقائم مقام و معاون میراث فرهنگی کشورخبر داد:


ضرورت تبدیل مرکز آموزش عالی سازمان به دانشگاه میراث فرهنگی

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: ظرف سالهای آینده باید مرکز آموزش عالی سازمان را به دانشگاه میراث فرهنگی تبدیل کنیم.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …