خانه پیرنیا در انجمن صنفی راهنمایان
خانه پیرنیا در انجمن صنفی راهنمایان

خانه تاریخی پیرنیا که در گذشته شاهد رویدادهای تاریخی بسیاری مانند نگارش فرمان مشروطه بوده و می‌تواند جایگاهی در تورهای تهران‌گردی داشته باشد، اینک در مزایده گذاشته شده است. دکتر گوشه‌گیر مدیریت خانه، در جلسه هفتگی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران برای راهنمایان از این خانه می‌گوید.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …