همکاری مدیریت شهری و سازمان میراث فرهنگی بیشتر می‌شودمسجدجامعی با استقبال از ریاست نجفی بر سازمان میراث فرهنگی:


همکاری مدیریت شهری و سازمان میراث فرهنگی بیشتر می‌شود

انتخاب محدعلی نجفی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور بازتاب بسیاری نزد اهالی فرهنگ داشته است. احمد مسجدجامعی، همکار پیشین نجفی در شورای شهر تهران این انتخاب را« به جا و به قاعده» می‌داند و معتقد است تجربه نجفی در شورای شهر می‌تواند زمینه همکاری شهرداری و سازمان میراث فرهنگی برای حفظ بناهای تاریخی تهران را فراهم کند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …