مدیران طرحی نو دراندازندسید محمد بهشتی:


مدیران طرحی نو دراندازند


پیش از ۸ سال گذشته مدیران سازمان میراث فرهنگی، سازوکارها و الگوهای مدیریتی بسیاری برای توان‌بخشی در حوزه مدیریت این سازمان پدید آوردند؛ سازوکارهایی که به گفته سید محمد بهشتی می‌توانست در ۸ سال گذشته به جای فراموش شدن سازمان را به جلو حرکت دهند. وی معتقد است مدیران جدید بهتر است با استفاده از این سازوکارها طرحی نو دراندازند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …